Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Business Data Challengers.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Business Data Challengers.

Business Intelligence privacy

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten

De privacyverklaring wordt soms gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Hans van Diggelen/ Willem de Fiouw

Business Data Challengers B.V.

Business Data Challengers

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Business Data Challengers. Business Data Challengers levert onderscheidende expertises en toegevoegde waarde op het gebied van Business Intelligence en Data Science. Wij helpen onze klanten met het vinden van waarde in data. Dit doen we door data assets te creëren waar inzicht mee verkregen wordt. Passende rapportage helpen tot analyses te komen om voorspellend vermogen uit data te halen om diensten en businessmodellen te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen.

Business Data Challengers opereert vanuit regionale zelforganiserende expertise centers en bedient klanten met de volgende businessmodellen; Services, Software en Solutions.

Services, zowel professional services als managed services;
Software, Cloud software biedt nieuwe mogelijkheden voor gebruikers. Voor een beperkt aantal leveranciers zijn wij als reseller actief;
Solutions, vanuit de kennis en ervaring werken we samen met klanten aan herhaalbare oplossingen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Business Data Challengers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Business Data Challengers B.V.

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude
+31 (0)6 3851 7469
Nederland
E: info@businessdatachallengers.nl
I: www.businessdatachallengers.nl
IBAN: NL21 RABO 0311 6704 74
KVK: 66659329
BTW: NL85 6649569 B01
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Business Data Challengers, neem dan gerust contact op!

Business Data Challengers is een besloten Vennootschap gedreven door Hans van Diggelen en Willem de Fiouw.

Grondslag

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Business Data Challengers. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

1. Commerciële dienstverlening
In onze administratie houden we de contactgegevens bij van klanten en leveranciers van Business Data Challengers. Van contactpersonen houden we persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Ook informatie van mogelijke prospects wordt omwille van commerciële activiteiten opgeslagen.

2. Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om de bedrijfsuitvoering te borgen en aan de Nederlandse wet- en regelgeving te voldoen. Hierbij valt te denken aan de gegevens van Business Data Challengers medewerkers en die van ingehuurde medewerkers, maar ook gegevens van klanten en leveranciers i.v.m. contractuele verplichtingen.

3. Marketingactiviteiten
Business Data Challengers stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Business Data Challengers. Daarnaast kan je mondeling of schriftelijk gevraagd worden om je aan te melden.

4. Contact opnemen
Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Business Data Challengers. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

5. Analytics
De website van Business Data Challengers verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Verwerker

De gegevens die Business Data Challengers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1.Simplicate (Verwerker)
Simplicate is een online software platform voor zakelijke dienstverleners dat functionaliteiten biedt voor een aantal bedrijfsprocessen. Voor de verwerking van onze gegevens gebruiken wij Simplicate. Dit is geen ´derde ontvanger´ maar een Verwerker die namens Business Data Challengers persoonsgegevens verwerkt.

2.Exact Online – Kaiser de Vries Rosenberg
(Verwerker)
De financiële administratie van Business Data Challengers wordt gevoerd in Exact Online door Kaiser de Vries Rosenberg. De noodzakelijke informatie voor het verwerken van de administratie wordt hierin opgeslagen en verwerkt volgens geldende wet- en regelgeving.

3.Website hosting (Verwerker)
De website van Business Data Challengers wordt extern gehost . Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail op de website, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de hostingpartij. De website en back-ups van de website worden hier ook gehost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Business Data Challengers zijn op de servers van de hosting partij opgeslagen

4.Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden, zoals de Belastingdienst te verstrekken. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Beheren van Persoons gegevens

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Business Data Challengers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De verwerking van de gegevens door Business Data Challengers vindt plaats in Simplicate en Exact Online. Onderstaand is beschreven hoe Business Data Challengers door het inzetten van deze systemen hiermee omgaat.

1.Recht om vergeten te worden
Business Data Challengers wist persoonsgegevens als de persoon in kwestie daarom vraagt én als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden gevonden. Hierbij leidt het verwijderen van een persoon ook tot een fysieke verwijdering van het record. De gegevens blijven nog tot maximaal 30 dagen in de back-ups bewaard en zijn daarna volledig verwijderd.

2.Recht op dataportabiliteit
Een betrokkene heeft het recht om zijn of haar gegevens te exporteren zodat deze in andere situaties weer kunnen worden gebruikt.
Business Data Challengers in staat om door middel van exports, zoals (Excel) en API-mogelijkheden gegevens uit de software te halen om aan dit deel van de wetgeving te kunnen voldoen.

3.Recht op inzage van gegevens
Een betrokkene heeft het recht om zijn of haar vastgelegde gegevens in te zien en op te vragen. De gebruikte systemen bieden mogelijkheid om zichtbaar te maken welke persoonsgegevens zijn vastgelegd. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met de persoon die om het inzicht heeft verzocht. Als het verzoek om de vastgelegde gegevens in te mogen zien van een natuurlijk persoon komt, dan kunnen deze gegevens via de exportfunctie worden geexporteerd.
Hiermee kan de aanvrager beoordelen welke gegevens er
zijn vastgelegd en of deze juist zijn.

4.Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig
Het is niet toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk. Simplicate biedt de mogelijkheid een aan een datumveld gekoppelde notificatie in te stellen zodat Business Data Challengers op de hoogte wordt gesteld wanneer zij de gegevens dient te vernietigen.

5.Er is een grondslag voor verwerking nodig
De grondslag voor gegevensverwerking door Business Data Challengers is in hoofdlijnen beschreven in “03. Grondslag”.
De grondslag waarvoor Business Data Challengers gegevens verwerkt kan zijn vanuit contractuele verplichting omdat de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Een ander voorbeeld van een grondslag is dat de persoon actief toestemming heeft gegeven voor verwerking. In Simplicate kunnen bij persoonsgegevens voor een specifiek proces velden worden toevoegen voor het vastleggen van de grondslag waarom deze gegevens worden verwerkt. Op basis van deze velden kunnen lijsten worden gegenereerd.

6.Beveiliging van persoonsgegevens
Gegevens worden zo verwerkt dat gepaste beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd. Op deze manier zijn persoonsgegevens beschermd tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Business Data Challengers spreekt van een datalek als persoons-
gegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Hoewel datalekken vaak vooral alleen vanuit een technisch risico worden gezien kunnen datalekken ook op andere manieren ontstaan, bijvoorbeeld:
• Een medewerker maakt een export van persoonsgegevens en mailt deze naar een externe partij;
• Een API gebruiker haalt onterecht ook persoonsgegevens op.

Business Data Challengers is verplicht binnen 72 uur na constatering een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij zij kan aantonen dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

Beveiliging

Beveiliging en data privacy wordt door Business Data Challengers zeer serieus genomen. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de genoemde systemen en software.

1. Beveiliging en veiligheid
De gebruikte software producten zijn ontwikkeld op basis van architectuur die ervoor zorgt dat omgevingen en databases van verschillende klanten fysiek gescheiden zijn. Het dataverkeer met de systemen verloopt via versleutelde verbindingen. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang. Business Data Challengers houdt bij welke medewerkers in de administraties welke rechten hebben om bijvoorbeeld relaties aan te maken, bankrekeningen en lay-outs te bewerken, en betalingen uit te voeren. De software beschikt daarnaast over een zeer uitgebreide autorisatiemodule waar de rechten rondom persoonsgegevens voor alle gebruikers zijn geregeld. Ook is inzichtelijk welke personen en API keys toegang hebben tot (exports van) persoonsgegevens. Bij Exact Online wordt verder gebruikt gemaakt van verificatie in twee stappen.

2. Business Data Challengers heeft een interne procedure voor incidentmanagement. Deze procedure specificeert ook de stappen die ondernomen worden in het geval van een datalek.

3. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

4. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-
certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Business Data Challengers privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Business Data Challengers ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Business Data Challengers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Business Data Challengers. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Business Data Challengers.
3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Business Data Challengers opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Business Data Challengers al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Business Data Challengers vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Business Data Challengers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Business Data Challengers jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@businessdatachallengers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Business Data Challengers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk als werkgever en dienstverlener. Vanuit dit perspectief heeft Business Data Challengers zich te houden aan wettelijke en contractuele verplichtingen. Daarnaast worden gegevens gebruikt voor commerciële in het belang van commerciële activiteiten. Denk hierbij aan het verwerken van gegevens van medewerkers of het aanbieden van diensten of producten van Business Data Challengers. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het verwerken van gegevens van medewerkers of het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Business Data Challengers de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Business Data Challengers met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Business Data Challengers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Business Data Challengers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Business Data Challengers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@businessdatachallengers.nl

Hollandse Kade 21 | 1391 JD | Abcoude | +31 (0)6 3851 7469

Download privacy verklaring als PDF bestand: KLIK HIER

Volg ons op social media en blijf altijd op de hoogte

Bezoekadres:

Hollandse Kade 21
1391 JD Abcoude